Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Ticari Elektronik İletişimi Hakkında

Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri

British Esthetic Sağlık A.Ş (“Kuruluş”), markası British Esthetic ve bünyesinde yer alan çalışanlar, doktorlar, kuruluşun iştiraklari, merkez ve şubeleri, kuruluş bünyesinde yer alan veya hukuki irtibatı bulunan diğer tüm şirket, güzellik merkezi, hastane ve / veya klinikleri ve iş ortakları olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesinde ve6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca  Kuruluş ile irtibatı bulunan, ‘İlgili Kişi’ konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel ve özel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması ile tarafınıza Kuruluşun ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti hususunda bilgilendirme ve bu hususlarda açık rızanızın alınmsaı amacı ile işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

Toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel veriler hakkında detaylı bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Ticari Elektronik İletişimi Hakkında

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETDHK”)’un 2. (ikinci) maddesi kapsamında ise; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler “ticari elektronik ileti” olarak nitelendirilmiştir. Yine mezkûr hüküm uyarınca elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ise“hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda ticari elektronik ileti; hizmet sağlayıcı olan kurum ve kuruluşların, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla tüketicilerin elektronik iletişim adreslerine gönderdikleri iletilerdir.

İleti Yönetim Sistemi ; veri sorumlusu sıfatına sahip Kuruluş’un ticari elektronik ileti izinlerini yönetmelerine, tarafınızın ise vermiş olduğu izinleri görünteleyip, yönetebilmelerine olanak sağlayan ulusal bir veri tabanı sistemi olup, KVKK ile öngörülen kişisel veri politikaları çerçevesinde mevcudiyete sahiptir.Tarafınıza ait iletişim ve sair kişisel bilgilerin İYS’ye aktarımı ve İYS veri tabanında saklanması hususunda da KVKK kapsamında yasal gereklilik bulunmaktadır. Tarafınıza gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren “üç yıl” süreyle saklanmaktadır.

İşbu metin ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, cep/ev/iş telefonu, mail adresi gibi iletişim bilgilerinizin, iş burada yazılı amaçlar ile ticari elektronik ileti gönderilmesi için alındığı, iletişim tercihlerinizi istediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin değiştirebileceğiniz, göndereceğiniz elektronik iletilerde (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) info@britishestetik.com mail adresine red bildiriminde bulunarak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğiniz, onay ve red bildirimlerinizin yetkili mercilere ulaştırılacağı, ancak yasal olarak zorunlu iletişimlerin her halükarda devam edeceği hususlarında bilgilendirilmektesiniz. Bu çerçevede, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme başta olmak üzere; çeşitli tanıtım, reklam, kampanya, indirim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Kuruluş adı, unvanı ve markası adı altında tarafınıza SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta / mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile her türlü bilgilendirmeden haberdar olmak amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay vermiş bulunmaktasınız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında

.1-KVKK KAPSAMINDA  HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE İŞLENMEKTEDİR?

Kuruluş bünyesine misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Online Yönetim Programı’na(ESTESOFT) kaydolmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından“bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Kategorileri” başlığı altında yer almaktadır.
Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz;

 1. a) Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, yabancı vatandaşlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri,
  b) Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,
  c) Yapılan güzellik ve estetik işlemi ve/veya muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri gibi güzellik işlemleri ve/veya tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel veriler,
 2. d) Tanı ve teşhis ile ilgili güzellik ve/veya sağlık işlemi öncesi ve sonrasını tespit edebilmek ve gerektiğinde tanıtım ve bilgilendirme adına alınan fotoğraf ve video kayıtları,
  e) Daha önceki sağlık bilgileri, muayene, teşhis, tetkiklere ait tıbbi veriler,
  e) Gerektiğinde güzellik ve sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
  f) Ödemelerin yapılabilmesi adına banka hesap numarası, kredi kartı, debit kart vb.finansal veriler, g) İnternet Sitesi iletişim formu, otel veya havalimanı transferi adına alınan kimlik bilgileriniz,
  h) Hizmetleri değerlendirmek amacı ile paylaşılan cevap ve yorumlar,
  ı) Güzellik merkezi / klinik ve/veya hastane ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri ve ses kayıtları,
  i) Çağrı Merkeziniz ile iletişime geçildiği takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları, randevu kaydı adına alınan ve işbu maddelerde sayılan bilgiler,
  j) Gerektiğinde, otopark ve vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka bilgileri,
  k) Web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen konum bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileri, e-posta bilgileri,kategorileri ile tanımlanmaktadır.

Müşteri ve/veya hasta kaydınızın tanımlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istediğiniz her an ulaşılabilmeniz adına tarafına SMS/Kısa Mesaj gönderilir ve/veya işbu metin tarafınıza yazılı olarak sunulur. Tarafınıza gönderildiği takdirde, mesajda; KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında onay vermeniz adına onay kodu yer alır. Onay kodlarının tarafınızdan, kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirmeniz halinde, KVKK ve ETK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair tarafınıza ait kayıtlar,  online işyeri kayıt programı üzerinden oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, tarafınızca geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLAR İLE İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığı altında yer almaktadır.

Kişisel verileriniz; talep edilen güzellik ve/veya sağlık hizmetin sunulması sırasında ‘güzellik işlemlerinin’ ve/veya “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi”hukuki sebebi başta olmak üzere Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruşları Hakkında Yönetmelik ve bu konulardaki ilgili her türlü mevzuat, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında;
a- Güzellik ve Estetik amaçlı hizmetler ve/veya Hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
b- Randevu, Çağrı Merkezi,  Müşteri-Hasta Kayıt,  Müşteri – Hasta Çıkış, Ödeme İşlemleri, Müşteri-Tüketici-Hasta Hakları, Müşteri Memnuniyeti vb.işlem ve faaliyetlerin yürütülmesi,
c– İlgili mevzuat uyarınca, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,
d– Sağlık ve güzellik hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen tıbbi bilgilerin paylaşılması,
eAldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
f- Bilgilendirme faaliyetleri adına tarafınızla paylaşım yapılması, (Bilgilendirme ve tanıtım, kampanya faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde güzellik ve sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.)
g- Tanı ve teşhis ile ilgili güzellik ve/veya sağlık işlemi öncesi ve sonrasını tespit edebilmek adına alınan fotoğraf ve video kayıtların bilgilendirme- tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile meşru olarak kullanılması,
h– Kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
ı- Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
j- Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
k– Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi
yer almaktadır.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI NASIL VE NEDEN YAPILMAKTADIR?


Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin aktarılması ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer almaktadır.
Kişisel verileriniz gerektiğinde; Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketlerine,Sosyal Güvenlik Kurumu’na,Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye Eczacılar Birliği’ne, Adli makamlara,Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,Sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz sağlık kuruluşuna, Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere, Olası hukuki ihtilaf durumunda, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Kuruluş avukatlarına, vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık alınan üçüncü şahıslara, Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere, Kuruluş Doktor ve Çalışanlarına, Estesoft Bilgi Sistemine Erişimi olan Program Yöneticilerine, Aldığınız hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde Kuruluş merkez ve şubelerine, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına, Mevzuata uygun bir şekilde almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler, yeni hizmetler vb. hususlarda bilgi vermek amacıyla toplu SMS ve e-posta gönderimi sağlayan iş ortaklarımıza, Ödeme ve Finans Kuruluşlarına, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında hizmet alınan 3.kişilere aktarılmaktadır.

4- KANUNİ HAKLARINIZ VE KİŞİSEL VERİLERİN KANUNİ TOPLANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

1-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden veya yazılı şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Kuruluş tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere;

A-Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine

getirebilmesi için zorunlu olması;
a-3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
b-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
c-Özel Hastaneler Yönetmeliği,
d-Acil Sağlık Yönetmeliği,
e-Hasta Hakları Yönetmeliği,
f-Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
g-Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
B-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
C-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Kuruluş tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak olarak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla, gereken sürelerde saklanmaktadır.

5- Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması Nasıl Yapılmaktadır ?
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallardan Kuruluş’a iletilebilirsiniz:

a- info@britishestetik.com e-posta veya Meşrutiyet mah.Rumeli Cad.No:4 Şişli/İstanbul posta adresine  e-posta veya posta olarak “KVKK Kapsamında Başvuru”  açıklaması ile iletebilirsiniz.

b-Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;
Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,
-Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasını
başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

-Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c-ebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d-Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e-Talep konusu.